top of page

วิธีการจ่ายเงิน

 จ่ายค่านายหน้า 3%

1. จ่ายเป็นเงินสด

2.จ่ายโดยโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 

137482_th-420x240.jpg

เลขที่บัญชี 026-2-19977-2

สาขา เซ็ลทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ชื่อบัญชี  ทรรศน์ ตรีทัศน์พัชรพร
560000003783401.jpg

เลขที่บัญชี 408-759484-6
สาขา เซ็ลทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ชื่อบัญชี  ทรรศน์ ตรีทัศน์พัชรพร

88c6a352551bbdf8f65fd9e01926270719a0751c

เลขที่บัญชี 986-7-64342-9

สาขา เซ็ลทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ชื่อบัญชี  ทรรศน์ ตรีทัศน์พัชรพร

เลขที่บัญชี 040-8-05801-4

สาขา เซ็ลทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ชื่อบัญชี  ทรรศน์ ตรีทัศน์พัชรพร
5b94e1db73eb1 (1).png

ขั้นตอนการบริการรับฝาก ขายหรือเช่า อสังหาริมทรัพย์

1. เจ้าของทรัพย์ติดต่อทีมงาน

ลูกค้าติดต่อทีมงานเพื่อฝาก ขาย หรือเช่า

อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ทาวน์เฮาส์   ทาวน์โฮม ที่ดิน

2. ตรวจสอบทรัพย์เบื้องต้น

ทีมงานตรวจสอบ กรรมสิทธิ์ สภาพทรัพย์ กรรมสิทธิ์ ราคาทรัพย์ และโอกาศในการขาย ฯลฯ

3. ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายหรือเช่า 

สัญญามีกำหนดอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

4. ประเมินราคาทรัพย์

วิเคราห์สภาพทรัพย์ ทำเล ราคา คู่แข่งฯลฯ

เพื่อตั้งราคาขายที่เหมาะสม โดยทีมงานมืออาชีพ

(อาจจะมีค่าใช้จ่าย)

5.ถ่ายภาพทรัพย์สินเพื่อทำการตลาด

แนะนำเจ้าของทรัพย์ในการเตรียมทรัพย์ให้พร้อมขาย เช่น เก็บกวาด ทำความสะอาด

จัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ทำให้บ้าน หน้าอยู่  ถ่ายภาพออกมาสวยงาม    

6. ทำการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

ลงประกาศในแว๊ปไซด์dragonfly

ลงประกาศในแว๊ปไซด์ขายบ้านยอดนิยม

ติดป้ายขายตามจุดสำคัญ

7.เปิดบ้าน

ผู้ซื้อสนใจทรัพย์ กำหนดวัน เวลา เปิดบ้านดูทรัพย์จริง

8.ทำสัญญาจะซื้อจะขายและวางเงินมัดจำ

ผู้ซื้อ ผู้ขาย ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขาย

ผู้ซื้อต้องเตรียมเงินเพื่อวางเงินมัดจำ 5-10%

 9. โอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน

ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯลฯ

ช่วยจัดเตรียมเอกสารสำคัญ

ผู้ซื้อชำระราคาตามที่ตกลง

ผู้ขายชำระค่านายหน้า 3%

ปก WIX 01
bottom of page